Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden op 01/06/2019

 1. De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen IDEAhouse bv (hierna vermeld de Verkoper) en haar klanten, voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden. Onze algemene, evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij deze voorwaarden zouden aanvaard hebben zonder uitdrukkelijk protest.
 2. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 3. Al onze offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en gelden enkel ten indicatieve titel. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen éénzijdig te wijzigen door éénvoudige schriftelijke kennisgeving. Onze prijzen kunnen éénzijdig gewijzigd worden door éénvoudige schriftelijke kennisgeving aan de koper. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt de Verkoper slechts na schriftelijke aanvaarding ervan.
 4. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht, bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, het uitblijven van leveringen door de leveranciers, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend.
 5. Al onze prijzen zijn Ex Works (Interpretatie volgens INCOTERMS versie 2010) behoudens andersluidende bepaling.
 6. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop. Goederen die gebruikt worden voor het realiseren van een dienst blijven eigendom van de verkoper.
 7. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend behoudens andersluidende bepaling. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een boete, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen. Indien een bindende leveringstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen en de Verkoper als enige en rechtstreeks aansprakelijk is voor een laattijdige levering en de klant kan bewijzen dat hij ten gevolge van deze vertraging schade leed, dan zal de klant per week vertraging aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van 0,5 % (half percent) van de waarde van de niet geleverde goederen per week vertraging. Het totale bedrag van de vergoeding zal echter in geen enkel geval meer bedragen dan 5 % (vijf percent) van de waarde van de laattijdig geleverde goederen. De schade die overeenkomstig dit artikel wordt vergoed, vormt het enige verhaal van de klant wegens laattijdige levering.
 8. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
 9. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door de verkoper worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verkoper te melden. Na de garantietermijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
 10. De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aanspakelijkheid van de verkoper voor zowel contractuele als buitencontractuele schade is alleszins beperkt tot 25% (vijf en twintig procent) van de waarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van gegevens, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.
 11. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. Elke door de klant gedane betaling is onherroepelijk. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal van rechtswege zonder vereiste van ingebrekestelling het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 75 euro verschuldigd zijn.  Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving, alle leveringen en diensten op te schorten.
 12. Elke wanbetaling geeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 13. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 15 werkdagen.
 14. Ieder geschil met betrekking tot huidige voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Ieper. Huidige verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 15. De klant verbindt er zich toe de beperkingen te respecteren zoals in de gebruiksaanwijzing en de goederen enkel te gebruiken voor het beoogde doel waarvoor ze bestemd zijn (“fit for purpose”). De klant verbindt zich ertoe de Verkoper schadeloos te stellen voor enige schade, kost of schadevergoeding van welke aard ook in het geval van een inbreuk op de bepalingen van huidig artikel.
 16. De Verkoper mag de persoonsgegevens die zij ontvangt van de klant gebruiken voor professionele doeleinden. De klant garandeert dat hij de nodige vergunningen heeft verkregen van de benodigde autoriteiten zoals voorgeschreven in de wet van 8 december 1992 op de privacy aangevuld door de wetgeving van 25 mei 2018 inzake de GDPR reglementering teneinde deze gegevens op een rechtmatige manier te kunnen meedelen aan de Verkoper. De klant verbindt zich ertoe de Verkoper schadeloos te stellen voor enige schade, kost of schadevergoeding van weke aard ook ingeval van een inbreuk op de bepalingen van huidig artikel.